EВН Македонија и нејзините друштва вршат дејности од областа на дистрибуција, снабдување и производство на електрична енергија. На македонскиот пазар компанијата е присутна над 15 години како дел од групацијата ЕВН АГ Австрија и претставува доверлив работодавач за своите вработени кој нуди конкурентни услови на пазарот на труд и различни можности за развој. Цел на ЕВН е одржување на висока професионалност и континуиран квалитет на услугите за своите корисници.


КАРИЕРА ВО ЕВН МАКЕДОНИЈА

Доколку имате желба да бидете дел од голем и успешен тим, да ги реализирате своите амбиции и остварите професионален развој во меѓународна групација, како и да придонесувате кон остварување на растот и развојот на една од најуспешните компании, аплицирајте за

ОГЛАС ЗА ВЛЕЗ ВО БАЗА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ КАНДИДАТИ (М/Ж) за
Оператор во контакт центар (македонски и албански јазик)  

КОГО бараме?

Кандидати со средно образование и релевантно работно искуство од најмалку 1 годинa, одлично познавање на MS Office, флексибилност за работа во смени и ноќна работа, исполнителност, иницијативност, одлични комуникациски вештини и способност за тимска работа.

ШТО нудиме?

Работа во динамична работна средина, во рамки на која ќе ги развиете Вашите професионални вештини и знаење. Овозможуваме предуслови за развој на Вашиот потенцијал на професионално поле. Осигуруваме позитивна работна средина и баланс помеѓу професионалниот и приватниот живот.

КАКО да аплицирате?

Испратете ја Вашата Биографијa, копии од дипломи и сертификати и мотивациско писмо преку белото копче Аплицирај на [email protected] со назнака “За влез во базата на потенцијални кандидати за оператор“, најдоцна до 30.06.2021.

Го задржуваме правото да Ве контактираме за отворени позиции за кои ги исполнувате условите, доколку имаме потреба во иднина.

Согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај наведените документи треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување која ќе ја најдете на следниот линк https://www.evn.mk/Careers.aspx.

ЕВН Македонија е компанија која нуди еднакви можности и правичен третман при вработување на сите лица без оглед на нивната раса, пол, религија, национална припадност, вид на попреченост или политичка припадност.

Откријте го светот на ЕВН и искористете ја можноста за одличен развој на Вашата кариера


EVN Maqedonia dhe kompanitë e saj kryejnë veprimtari në fushën e shpërndarjes, furnizimit dhe prodhimit të energjisë elektrike. Kompania ka qenë e pranishme në tregun maqedonas për mbi 15 vjet si pjesë e grupacionit EVN AG Austri dhe është një punëdhënës i besuar për punonjësit e saj i cili ofron kushte konkurruese në tregun e punës dhe mundësi të ndryshme zhvillimi. Qëllimi i EVN është të ruajë profesionalizëm të lartë dhe cilësi të vazhdueshme të shërbimeve për klientët e saj.


КARRIERA NË EVN MAQEDONI

Nëse dëshironi të jeni pjesë e një ekipi të suksesshëm, për të arritur ambiciet tuaja dhe për të arritur zhvillimin profesional në një grupacion ndërkombëtar, si dhe për të kontribuar në rritjen dhe zhvillimin e një prej kompanive më të suksesshme, të aplikoni për

SHPALLJE PËR HYRJE NË BAZËN E KANDIDATËVE POTENCIAL (M/F) për
Operator në kontakt qendrën (në gjuhën maqedonase dhe shqipe)

KË po kërkojmë?

Kandidatët me arsim të mesëm dhe përvojë pune përkatëse të paktën 1 vjet, njohuri të shkёlqyera tё MS Office, fleksibilitet për punë në ndërrime dhe punë gjat natës , performancë, iniciativë, aftësitë e shkëlqyera të komunikimit dhe aftësia për punë në ekip.

ÇKA ofrojmë?

Punë në mjedis dinamik të punës, në korniza në të cilat ju do të zhvilloni aftësitë dhe njohuritë tuaja profesionale. Ofrojmë parakushte për zhvillimin e potencialit tuaj në fushën profesionale. Sigurojmë mjedis pune pozitiv dhe një ekuilibër mes jetës profesionale dhe asaj private.

SI të aplikoni?

Dërgoni biografinё tuaj tё shkurtë, kopje të diplomave dhe certifikatave dhe letër motivuese në [email protected] me shënimin “ Për hyrje në bazën e kandidatëve potencijal për operator”, më së voni deri mё 30.06.2021.

Mbajmë të drejtën të ju kontaktojmë për pozicione të hapura për të cilat ju plotësoni kushtet, nëse kemi nevojë në të ardhmen

Nё pajtueshmёri me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përveç dokumenteve të listuara, duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit, të cilën mund ta gjeni në linkun vijues https://www.evn.mk/Careers.aspx.

EVN Maqedoni është një kompani që ofron mundësi barabarta dhe tretman të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike.

Zbuloni botën e EVN dhe shfrytëzoni mundësinë për një zhvillim të shkëlqyeshëm të karrierës tuaj!

 • Седиште
  Скопје
 • Локација
  ул. Лазар Личеноски бр.11
 • Основана
  2006
 • Категорија / Индустрија / Сектор
  Енергетика

Насочени кон исполнување на очекувањата на нашите корисници, вработените петставуваат наш најзначаен ресурс.
ЕВН Македонија е компанија со амбициозни цели за чие исполнување се потребни одговорни и иновативни луѓе подготвени на нови предизвици кои преку примена на своите идеи и знаења ќе бидат ориентирани кон остварување на поставените задачи и заеднички цели. Компанијата на своите вработени им нуди можности за обука, дообука, личен развој, стекнување нови искуства и напредок во кариерата во исклучително пријатна атмосфера со изразен натпреварувачки и тимски дух.

Вашиот успех е и наш успех, бидете дел од ЕВН Македонија!

Доколку сте заинтересирани за кариера во ЕВН Македонија на [email protected] испратете ја вашата куса биографија (CV), фотографија и придружно писмо (на македонски и англиски јазик). Доколку конкурирате на конкретен оглас, тогаш во предметот назначете за кое работно место се пријавувате. Вашите податоци ќе бидат третирани со најстрога дискреција. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор.
Доколку се согласувате Вашите податоци да се чуваат во Одделот за човечки ресурси потребно е да пополните изјава за лични податоци и да ни ја испратите заедно со апликацијата. Во спротивно согласно со Законот за заштита на лични податоци, по обработката тие ќе бидат избришани/уништени. Сите добиени податоци што ќе се чуваат во Одделот за човечки ресурси ќе се обработуваат единствено за потребите на процесот за регрутација и селекција на кадар и ќе се чуваат во временски период од една година.

Како компанија со големо искуство ЕВН Македонија го разбира значењето на човечкиот капитал, континуирано се грижи и вложува во развојот на потенцијалот на сопствените човечки ресури. Во стратегијата на компанијата за одговорно управување вработените се важен сегмент. Грижата за нив секогаш е на прво место. Со цел да се постават вистинските луѓе на вистинско работно место ЕВН Македонија има спроведено повеќе активности и проекти. За дел од нив компанијата има добиено признанија за одговорно работење.

ЕВН Македонија Академија
Во рамки на Одделот за човечки ресурси е формиран тим за обука и дообука – ЕВН Македонија Академија, која се грижи за едукативниот развој и стручната надоградба на своите вработени, што воедно значи развој и напредок на компанијата во целост. Имено иднината и развојот на Компанијата се во тесна корелација и зависат од нивото на развој на вработените. За успешно работење не се доволни само компетенциите кои работниците веќе ги поседуваат, туку неопходно е нивно натамошно усовршување и унапредување кое произлегува од потребата за успешно справување со работните задачи. Колку повеќе потенцијал и подготвеност за развој имаат работниците, толку повеќе можности и стојат на располагање на компанијата.

Денес е поважно од било кога да имате партнер во кариерата на кој можете да сметате, компанија која нуди можности и перспективи за личен и професионален развој како во земјата така и во меѓународни рамки. Ние Ви ја нудиме таа можност.

Програмата овозможува вработување во времетраење од една година на студенти во последната студиска година или дипломирани кандидати.
Учесниците во програмата специјализираат во одредена област во согласност со образовниот профил и ротираат во повеќе организациски единици под континуиран надзор од ментори кои се искусни професионалци. Притоа преку конкретни активности и задачи тие за краток период ја запознаваат компанијата и се здобиваат со значајно искуство и вештини. На крајот на програмата постои можност за вработување на најдобрите учесници.
За успехот на оваа програма најдобро говорат над 100 нејзини учесници кои денес се дел од тимот на ЕВН Македонија како специјалисти или раководители.
Доколку сметате дека имате потенцијал и желба за високи постигнувања доставете ни биографија и мотивационо писмо на [email protected] или аплицираjте веднаш online.

Програма за практикантска работа
ЕВН Македонија е компанија која во целост го поддржува образовниот процес и нашата поддршка е изразена преку можноста за практикантско искуство во нашата компанија. По детално разгледување на сите аспекти, ги согледавме бенефитите кои компанијата би ги имала преку ангажирање на практиканти. Тие претставуваат извор на високо мотивирани, се уште не изградени професионалци, кои можат да се развијат токму според потребите на компанијата, што е докажан начин за ангажирање и оценување на потенцијални вработени. Од друга страна со нашата понудена експертиза, може да придонесеме во развојот на образовниот систем во согласност со потребите на пазарот на труд.

Во 2009та година ЕВН ги отвори своите врати за млади и перспективни студенти кои сакаат да се стекнат со практично искуство во нашата компанија.

Изборот на практиканти е по пат на телефонско, индивидуално или групно интервју. Во зависност од образовниот процес практикантите се распределуваат во соодветна организациска единица.
Праксата е во интервал од еден месец во летниот период во јули, август и септември.
За успешноста на програмата сведочат голем број на практиканти, како и фактот дека повеќе од 30 тина учесници во програмата за практикантска работа се веќе вработени и се дел од тимот на ЕВН.
Програмата за практикантска работа на ЕВН е наградена за Општествено одговорна практика од страна на Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата.

Програма за стипендирање на студенти од електротехничка струка
Со цел да се мотивираат младите да го продолжат своето образование во енергетскиот сектор, а воедно и да се развие човечкиот капитал и неговиот квалитет ЕВН беше првата енергетска компанија која во 2009-та година започна со доделување на стипендии на студенти од ФЕИТ, следната година програмата ја проширивме и за студенти на УКЛО.
Оттогаш и интересот за запишување на овие насоки значително се зголеми. Студенти што успешно ја започнуваат студиската година и ги исполнуваат поставените критериуми се потенцијални приматели на стипендија.